Blankvåpen

Prisene på blankvåpen nådde en topp for ca 16-17 år siden. Og i motsetning til antikke skytevåpen hvor prisene stiger hele tiden har blankvåpen stått stille. Det vil si at de har blitt billigere. Med tøffere våpenlover og plomberingsregler som gjør moderne samlervåpen til klumper av metal, er jeg helt sikker på at blankvåpen får sin renessanse snart. Jeg synes fortsatt det er utrolig at man kan få 250 år gamle våpen til noen tusenlapper

OBS den nye våpenforskriften sier:

§ 3.-6: …Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar. Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål

Det er umulig å få et adekvat svar ut av Poilitidirektoratet. Det er lovet at man skal se romslig på tolkningen av denne paragrafen. Men man vet jo ikke hva en ekstra nidkjær politijurist kan finne på. Disse er da kun til salgs som viktige kulturhistoriske gjenstander. Historisk samling er et aktverdig formål.